> Privacy policy

Privacy policy

Privacy Policy

 

S.A.R.E.M. NV,   met   maatschappelijke   zetel   te   Gebrandestraat   60,   bus   B,   3511   Hasselt,   met ondernemingsnummer  401.345.121,  telefoonnummer:  011/85  84  00,  www.sarem.be,  alsook  haar gelieerde   vennootschappen,   hierna   genoemd  ‘SAREM’,   draagt   het   zorgvuldig   omspringen  met persoonsgegevens hoog in het vaandel.

 

In deze Policy wordt dan ook aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt  worden  en  hoe  er  getracht  wordt  om  een  adequate  bescherming  van  deze  gegevens  te waarborgen.

 

SAREM volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’.

 

Voorts zal SAREM er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen  van  de  uitvoeringsbesluiten  die  genomen  worden  naar  aanleiding  van  de  voormelde wetgeving.

 

1.    Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens  behelzen  alle  informatie  betreffende  een  geïdentificeerde  of  identificeerbare persoon.  Een  persoon  wordt  als  ‘identificeerbaar’  beschouwd  als  hij  direct  of  indirect  kan  worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen  die  kenmerkend  zijn  voor  zijn  of  haar  fysieke,  fysiologische,  psychische,  economische, culturele of sociale identiteit.

 

De  persoonsgegevens  die  SAREM   verwerkt,  zijn  voornamelijk  contactgegevens.  Zo  kan  SAREM  als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, e.d. verzamelen.

 

2.    Beheer van gegevens

 

SAREM zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel SAREM  als  haar  aangestelden  nemen  de  nodige  technische  en  organisatorische  maatregelen  ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

 

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal SAREM er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt  en  dat  onjuiste,  onvolledige  en  niet  ter  zake  dienende  gegevens  worden  verbeterd  of verwijderd.

 

Voorts  zal  SAREM  er,  in  de  mate  van  het  mogelijke  en  naar  redelijkheid,  voor  zorgen  dat  haar aangestelden  slechts  beperkt  toegang  hebben tot  de  gegevens  en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

 

Op deze manier tracht SAREM een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

 

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan SAREM te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal SAREM de gevraagde diensten niet kunnen leveren.

 

Teneinde  eventuele  direct  marketing  gericht  te  kunnen  uitvoeren,  maakt  SAREM  gebruik  van profilering. Op deze manier zal SAREM haar klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

 

3.    Doel van de verwerking

 

SAREM  verwerkt  persoonsgegevens voor  diverse  doeleinden.  Bij  elke  verwerking  worden  enkel  de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.

 

Meer bepaald streeft SAREM volgende doelstellingen na:

-      Het verkopen en leveren van elektrische toestellen en installatiematerialen;

-      Het leveren van een dienst na verkoop, waaronder installatie en herstellingen;

-      Het informeren van klanten over acties, promoties en nieuwe producten;

-      Klantenbeheer, waaronder de administratie, het beheer van bestellingen en de facturatie;

-      Leveranciersbeheer, waaronder de administratie, prospectie en het beheer van de opgegeven bestellingen;

-      Wettelijke  verplichtingen  naleven,  waaronder  het  voeren  van  een  boekhouding  en  de klantenlisting in het kader van BTW.

 

4.    Rechtsgrond van de verwerking

 

De  verwerking  van  persoonsgegevens  door  SAREM  gebeurt  dan  ook  op  basis  van  de  volgende rechtsgronden:

 

-      toestemming van de klant/betrokkene, zoals bij het inschrijven op de nieuwsbrief;

-      noodzaak  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  of  het  nemen  van  precontractuele maatregelen, waaronder het opstellen van de facturatie;

-      noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SAREM, met name het verzekeren  van  de  continuïteit  van  de  activiteiten,  zoals  het  informeren  van  de  klant  over nieuwe acties en promoties of een beroep doen op een factoringmaatschappij;

-      om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan SAREM onderworpen is te kunnen voldoen, zoals het voeren van een boekhouding.

 

5.    Delen van gegevens en doorgiften

 

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon  of  indien  dit  nodig  is  om  een  transactie  te  voltooien  of  een  product  of  dienst  te  kunnen leveren, zoals met de leveranciers van SAREM teneinde de bestelde goederen te kunnen bezorgen; of met externe techniekers met het oog op het herstellen van geleverde producten – wanneer dit nodig zou zijn.

 

Voorts  worden  de  gegevens,  indien  nodig,  ook  gedeeld  wanneer  dit  wettelijk  vereist  is;  wanneer SAREM betrokken is in een geschil met de betrokkene; om klanten te beschermen; om de veiligheid van de producten te garanderen en om de (eigendoms)rechten van SAREM te beschermen.

 

SAREM zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

 

6.    Bewaartermijn van de gegevens

 

De verzamelde persoonsgegevens zullen door SAREM worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene beroep doet op de diensten van SAREM.

 

Wanneer   de   betrokkene   niet   langer   beroep   doet   op   de   diensten   van   SAREM   zullen   diens persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn  zouden  vereisen.  Deze  termijn  zal  SAREM  de  mogelijkheid  geven  om  haar  wettelijke verplichtingen  na  te  komen,  voorschriften  te  doen  naleven,  geschillen  op  te  lossen,  beveiliging  te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, e.d..

 

7.    Rechten van betrokkenen

 

SAREM zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

 

-      recht op inzage in zijn persoonsgegevens;

-      recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;

-      recht op wissen van zijn persoonsgegevens;

-      recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;

-      recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;

-      recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen  aan  de  rechtmatigheid  van  de  verwerking  op  basis  van  de  toestemming  voor  de  intrekking daarvan.

 

Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken op het e-mailadres privacy@sarem.be

 

Sarem zal onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de klant.

 

8.    Slotbepalingen

 

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt  op  de  bepalingen  van  de  GDPR  kan  zij  hieromtrent  een  klacht  indienen  bij  de  bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

SAREM  behoudt  zich  uitdrukkelijk  het  recht  voor  om  deze  Privacy  Policy  te  allen  tijde  te  wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

Deze winkel wordt u aanbevolen door